•Print• •PDF•

……………………………………. ……………………………………………

Pieczęć instytucji                   Miejscowość, data




ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU


studia podyplomowe w ramach projektu


INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM B+R W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH”


Zaświadcza się, że:


Pan(i) ……………………………………………………………………………………………………………

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………………………….

jest zatrudniony(a) w:

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa instytucji)

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Wymiar czasu pracy ……………………………………………………………………………………………

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………….

Stosunek pracy zawarto dnia ………………………………………….. na czas …………………………..



Instytucja posiada status jednostki naukowej lub podmiotu działającego na rzecz nauki w rozumieniu art. 2 ust. 9 i art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 238 poz. 2390).


Instytucja nie jest przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego.



………………………………………………..

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej





 

•Profile Information•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.042 seconds, 2.37 MB
Application afterRoute: 0.055 seconds, 3.18 MB
Application afterDispatch: 0.111 seconds, 5.34 MB
Application afterRender: 0.166 seconds, 5.91 MB

•Memory Usage•

6263328

•14 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6328u1556a3ch04u4g8i5q2lq3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1454781103' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6328u1556a3ch04u4g8i5q2lq3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6328u1556a3ch04u4g8i5q2lq3','1454782903','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 83)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 67
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-02-06 18:21:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-02-06 18:21:43' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='67'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 83 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 83
    LIMIT 1
 13. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 56
    LIMIT 1
 14. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m
    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published=1
    AND parent=0
    AND ordering < 15
    AND access <= '0'

•Language Files Loaded•

•Untranslated Strings Diagnostic•

•None•

•Untranslated Strings Designer•

•None•